تندیس غرفه برتر نمایشگاه مشهد سال 1401
گواهی‌نامه نمایشگاه مشهد سال 1401
تندیس نمایشگاه تبریز سال 1401
تندیس نمایشگاه همدان سال 1401
تندیس نمایشگاه کرمان سال 1401
تقدیرنامه بهزیستی مشهد سال 1401
گواهی‌نامه نمایشگاه مشهد سال 1400
گواهی‌نامه نمایشگاه مشهد سال 1400
تقدیر نامه اتحادیه صنف کفاشان مشهد سال 1399
تندیس نمایشگاه تبریز سال 1396
تندیس نمایشگاه تبریز سال 1395
تقدیر نامه نمایشگاه تبریز سال 1391
تقدیر نامه نمایشگاه اصفهان سال 1391